Лаборатория към Денев-Д ООД
Лаборатория за калибриране на средства за измерване
Сертификат за акредиация
Лабораторията е акредитирана съгласно БДС EN ISO/IES 17025:2018 от ИА “БСА”
Обхват на дейност
Калибриране на резервоари, мерки за обем, температура, дължини, разходомери, вакуум и налягане
Ценоразпис на услугите
Ценоразпис на предлаганите услуги

Считано от 01.04.2019г. плащанията в брой се извършват единствено чрез куриерска фирма Спиди, посредством пощенски паричен превод.

1.ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1.1. Тези Общи условия се прилагат при калибриране на средства за измерване от ЛК на СИ към “Денев-Д„ ООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул.“Цар Иван Шишман“ № 27, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 123759388, наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, на физически или юридически лица, наричани по-долу ЗАЯВИТЕЛ.

1.2. Общите условия уреждат отношенията между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ЗАЯВИТЕЛЯ при извършване на дейностите по калибриране.

1.3. Общите условия пораждат правно действие между страните, след като:

1.3.1. Заявителят възложи и предостави за калибриране конкретното/ите/ средство за измерване;

1.3.2. Заявителят е знаел за Общите условия или е бил длъжен да знае и не ги оспори до момента, в който предоставя за калибриране средството за измерване.

1.4. Страните в писмен договор, в приложение към такъв договор, и/или в приемо-предавателен протокол, могат да уговарят помежду си и условия, различни от Общите условия. Тези условия се конкретизират в съответния писмен документ и имат действие само за договореното калибриране. В този случай, при несъответствие между уговореното от страните и Общите условия, има сила уговореното.

2. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАЯВКАТА/ ПОРЪЧКАТА ЗА КАЛИБРИРАНЕ

2.1. Изпълнителят извършва калибрирането като независима страна, съвестно и прилагайки най-добрите знания и умения

2.2. Заявителят не бива да дава на лабораторията каквито и да било указания, които биха могли да объркат фактическото положение или резултатите от калибрирането. ЗАЯВИТЕЛЯТ  се задължава да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цялата необходима информация и съдействие за извършване на калибрирането.

2.3.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговият персонал  не  са ангажирани в никакви дейности, които могат да бъдат в конфликт с независимостта на преценката им и с тяхната безпристрасност по отношение на дейностите им по калибриране

2.4.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да опазва производствената и търговската тайна за информацията получена от клиентите при калибриране и съхраняване на документите от калибриране.

2.5. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е задължен  по закон  да оповести конфиденциална информация, той е задължен да  уведоми  ЗАЯВИТЕЛЯ за оповестената  информация.

2.6.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е задължен да запазва конфиденциалността на информацията получена от други  източници,  различни от ЗАЯВИТЕЛЯ.

2.7. Всяка от страните, в качеството си на Администратор на лични данни, обработва получените от насрещната страна Лични данни (име, фамилия, служебни данни за контакт - адрес, телефон, електронна поща,) при стриктно спазване на изискванията на приложимото законодателство само за целите на сключване и изпълнение на настоящата заявка, както и за защита на законните си интереси в случай на неизпълнението му.

Всяка от страните, в качеството си на предоставящ лични данни гарантира, че личните данни, които предоставя за обработване са получени и обработвани от него в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни („Регламентът“) и приложимото законодателство и че има право да ги предостави на другата страна.

Всяка от страните в качеството си на администратор/обработващ получените от другата страна данни  ще обработва тези лични данни, съгласно изискванията на чл. 28 от Регламента, както и на действащото българско законодателство. По-конкретно получаващата страна се задължава:

-  да обработва горе предоставените лични данни само във връзка с изпълнение на договорените дейности, за целите, произтичащи от тях и в рамките на срока, който е необходим според договореното, освен ако е задължен да извърши обработването по силата на приложимото спрямо него право или в защита на свой легитимен интерес.

-  да не разкрива или предоставя горе описаните лични данни на трети лица, освен при наличие на законово задължение за това.

3. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

3.1. Цените за калибриране на средства за измерване са оповестени в сайта на лабораторията и се вписват в оферта или фактура, или писмен договор и в приложение към такъв договор.

3.2. Ако в писмения договор, в приложение към такъв договор или в офертата, изрично не е посочено друго, се приема, че цената за калибрирането е без включен Данък върху добавената стойност.

3.3. Дължимата цена се заплаща своевременно след приключване на калибрирането, освен ако изрично не е уговорено друго в писмен договор, в приложение към такъв договор и/или в оферта

3.4. Плащането на цената се извършва по банков път по посочена от Изпълнителя банкова сметка или в брой.

4.  ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

4.1. Изпълнителят се задължава да извършва калибрирането на средствата за измерване с грижата на добър изпълнител и в съответствие със съгласуваните изисквания на Заявителя.

4.2. Изпълнителят се задължава да извършва калибрирането на средствата за измерване в съответствие със съгласуваните със Заявителя срокове.

5.  ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЗАЯВИТЕЛЯ

5.1. Заявителят е длъжен да изплати цената за калибрирането в размера, по начина и в сроковете, определени в Общите условия или в писмен договор, в приложение към такъв договор и/или във фактура изготвена от Изпълнителя.

5.2. Заявителят има право да проверява изпълнението на поръчката по всяко време, стига това да не пречи на оперативната дейност на Изпълнителя.

6. ПРИЕМАНЕ НА ИЗРАБОТЕНОТО

6.1. Ако поръчката е изпълнена от Изпълнителя в договорените срокове, количество и качество, Заявителят е длъжен да приеме изработеното в 7 –дневен срок от уведомяването  му от Изпълнителя за приключване на изпълнението.

6.2. При предаването на средствата за измерване от и на Заявителя, чрез използването на куриерски услуги , то отговорността се носи изцяло от Заявителя.

6.3. Заявителят е длъжен да прегледа документацията от извършеното калибриране в 7 -дневен срок след получаването й и ако не отговаря на изискванията, да уведоми незабавно Изпълнителя. Ако Заявителят не направи това,то тя се смята за одобрена.При наличие на недостатъци, които не могат да се открият при обикновения начин на приемане на извършената работа или се появяват по късно, Заявителят трябва да извести Изпълнителя веднага след откриването им, но не по-късно от 6-месеца от изпълнението на услугата.

7. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ПОСЛЕДИЦИ

7.1. Всяка от страните има право да развали договора или да прекрати изпълнението на поръчката, ако насрещната страна виновно не изпълнява свое задължение по него.

7.2. Ако има основателни причини, Заявителят може да се откаже от договора или поръчката, макар изпълнението да е започнало, като заплати на Изпълнителя направените разходи.

8. РЕКЛАМАЦИИ

8.1. Жалби или възражения се подават писмено на адреса или по електронната поща на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Срокът за подаване  на жалби е до 6 (шест) месеца след получаване на документите, по които клиентът възразява. За промяна на обстоятелства на ЗАЯВИТЕЛЯ , след приключване  на калибрирането  и предаване на резултатите, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност.

8.2. Всички жалби или възражения се разглеждат в срок до 7(седем) работни дни след датата на регистрирането  им.

 

Тези Общи условия влизат в сила от 20 февруари 2019 г. и се прилагат до изричното им отменяне или заменяне с други.

 

18.02.2019г.                 Утвърдил: Данаил Денев

Управител „Денев-Д“ ООД гр.Стара Загора

 

1.ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1.1. Тези Общи условия се прилагат при калибриране на средства за измерване от ЛК на СИ към “Денев-Д„ ООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул.“Цар Иван Шишман“ № 27, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 123759388, наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, на физически или юридически лица, наричани по-долу ЗАЯВИТЕЛ.

1.2. Общите условия уреждат отношенията между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ЗАЯВИТЕЛЯ при извършване на дейностите по калибриране.

1.3. Общите условия пораждат правно действие между страните, след като:

1.3.1. Заявителят възложи и предостави за калибриране конкретното/ите/ средство за измерване;

1.3.2. Заявителят е знаел за Общите условия или е бил длъжен да знае и не ги оспори до момента, в който предоставя за калибриране средството за измерване.

1.4. Страните в писмен договор, в приложение към такъв договор, и/или в приемо-предавателен протокол, могат да уговарят помежду си и условия, различни от Общите условия. Тези условия се конкретизират в съответния писмен документ и имат действие само за договореното калибриране. В този случай, при несъответствие между уговореното от страните и Общите условия, има сила уговореното.

2. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАЯВКАТА/ ПОРЪЧКАТА ЗА КАЛИБРИРАНЕ

2.1. Изпълнителят извършва калибрирането като независима страна, съвестно и прилагайки най-добрите знания и умения

2.2. Заявителят не бива да дава на лабораторията каквито и да било указания, които биха могли да объркат фактическото положение или резултатите от калибрирането. ЗАЯВИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цялата необходима информация и съдействие за извършване на калибрирането.

2.3.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговият персонал не са ангажирани в никакви дейности, които могат да бъдат в конфликт с независимостта на преценката им и с тяхната безпристрасност по отношение на дейностите им по калибриране

2.4.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да опазва производствената и търговската тайна за информацията получена от клиентите при калибриране и съхраняване на документите от калибриране.

2.5. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е задължен по закон да оповести конфиденциална информация, той е задължен да уведоми ЗАЯВИТЕЛЯ за оповестената информация.

2.6.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е задължен да запазва конфиденциалността на информацията получена от други източници, различни от ЗАЯВИТЕЛЯ.

2.7. Всяка от страните, в качеството си на Администратор на лични данни, обработва получените от насрещната страна Лични данни (име, фамилия, служебни данни за контакт - адрес, телефон, електронна поща,) при стриктно спазване на изискванията на приложимото законодателство само за целите на сключване и изпълнение на настоящата заявка, както и за защита на законните си интереси в случай на неизпълнението му.

Всяка от страните, в качеството си на предоставящ лични данни гарантира, че личните данни, които предоставя за обработване са получени и обработвани от него в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни („Регламентът“) и приложимото законодателство и че има право да ги предостави на другата страна.

Всяка от страните в качеството си на администратор/обработващ получените от другата страна данни ще обработва тези лични данни, съгласно изискванията на чл. 28 от Регламента, както и на действащото българско законодателство. По-конкретно получаващата страна се задължава:

- да обработва горе предоставените лични данни само във връзка с изпълнение на договорените дейности, за целите, произтичащи от тях и в рамките на срока, който е необходим според договореното, освен ако е задължен да извърши обработването по силата на приложимото спрямо него право или в защита на свой легитимен интерес.

- да не разкрива или предоставя горе описаните лични данни на трети лица, освен при наличие на законово задължение за това.

3. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

3.1. Цените за калибриране на средства за измерване са оповестени в сайта на лабораторията и се вписват в оферта или фактура, или писмен договор и в приложение към такъв договор.

3.2. Ако в писмения договор, в приложение към такъв договор или в офертата, изрично не е посочено друго, се приема, че цената за калибрирането е без включен Данък върху добавената стойност.

3.3. Дължимата цена се заплаща своевременно след приключване на калибрирането, освен ако изрично не е уговорено друго в писмен договор, в приложение към такъв договор и/или в оферта

3.4. Плащането на цената се извършва по банков път по посочена от Изпълнителя банкова сметка или в брой.

4. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

4.1. Изпълнителят се задължава да извършва калибрирането на средствата за измерване с грижата на добър изпълнител и в съответствие със съгласуваните изисквания на Заявителя.

4.2. Изпълнителят се задължава да извършва калибрирането на средствата за измерване в съответствие със съгласуваните със Заявителя срокове.

5. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЗАЯВИТЕЛЯ

5.1. Заявителят е длъжен да изплати цената за калибрирането в размера, по начина и в сроковете, определени в Общите условия или в писмен договор, в приложение към такъв договор и/или във фактура изготвена от Изпълнителя.

5.2. Заявителят има право да проверява изпълнението на поръчката по всяко време, стига това да не пречи на оперативната дейност на Изпълнителя.

6. ПРИЕМАНЕ НА ИЗРАБОТЕНОТО

6.1. Ако поръчката е изпълнена от Изпълнителя в договорените срокове, количество и качество, Заявителят е длъжен да приеме изработеното в 7 –дневен срок от уведомяването му от Изпълнителя за приключване на изпълнението.

6.2. При предаването на средствата за измерване от и на Заявителя, чрез използването на куриерски услуги , то отговорността се носи изцяло от Заявителя.

6.3. Заявителят е длъжен да прегледа документацията от извършеното калибриране в 7 -дневен срок след получаването й и ако не отговаря на изискванията, да уведоми незабавно Изпълнителя. Ако Заявителят не направи това,то тя се смята за одобрена.При наличие на недостатъци, които не могат да се открият при обикновения начин на приемане на извършената работа или се появяват по късно, Заявителят трябва да извести Изпълнителя веднага след откриването им, но не по-късно от 6-месеца от изпълнението на услугата.

7. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ПОСЛЕДИЦИ

7.1. Всяка от страните има право да развали договора или да прекрати изпълнението на поръчката, ако насрещната страна виновно не изпълнява свое задължение по него.

7.2. Ако има основателни причини, Заявителят може да се откаже от договора или поръчката, макар изпълнението да е започнало, като заплати на Изпълнителя направените разходи.

8. РЕКЛАМАЦИИ

8.1. Жалби или възражения се подават писмено на адреса или по електронната поща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Срокът за подаване на жалби е до 6 (шест) месеца след получаване на документите, по които клиентът възразява. За промяна на обстоятелства на ЗАЯВИТЕЛЯ , след приключване на калибрирането и предаване на резултатите, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност.

8.2. Всички жалби или възражения се разглеждат в срок до 7(седем) работни дни след датата на регистрирането им.

Тези Общи условия влизат в сила от 20 февруари 2019 г. и се прилагат до изричното им отменяне или заменяне с други.

18.02.2019г. Утвърдил: Данаил Денев

Управител „Денев-Д“ ООД гр.Стара ЗагораКакво представлява "бисквитката" (cookie)?

Бисквитката ("cookie") представлява малък файл, състоящ се от текстова информация, която даден уеб сайт запазва чрез уеб браузъра на твърдия диск на Вашия компютър, както временно, докато трае посещението Ви, така и за по-дълги периоди, в зависимост от вида "бисквитка". "Бисквитките" изпълняват определени функции (включително да Ви разграничат от останалите потребители на същия уеб сайт или да запаметят определена информация, свързана с Вас, като например Вашите предпочитания) и се използват от повечето сайтове, за да улеснят Вашето сърфиране.

Всяка "бисквитка" е уникална за Вашия уеб браузър и съдържа известна анонимна информация. "Бисквитката" обикновено съдържа наименованието на домейна, от която идва, "продължителността на живот" на "бисквитката" и данни в текстов вид, в зависимост от нейното предназначение.

Видове "бисквитки"

По-долу са описани основните видове "бисквитки", ползвани от уеб сайтовете:

  • Сесийни "бисквитки" - Това са временни “бисквитки", които остават във файла с "бисквитките" на Вашия уеб браузър само за продължителността на посещението Ви и се изтриват, когато затворите браузъра.
  • Постоянни "бисквитки" - Те остават във файла с "бисквитките" на Вашия уеб браузър и след като браузърът е затворен, понякога за период от една година или по-дълго (точната продължителност от време ще зависи от "продължителността на живот" на отделната "бисквитка"). Постоянните "бисквитки" се използват, когато операторът на уеб сайта трябва да знае кой сте през повече от една сесия на сърфиране (например, да запомни Вашето потребителско име или предпочитанията за персонализиране на уеб сайта).
  • "Бисквитки" на уеб сайта - Това са "бисквитки", поставени във Вашия браузър и/или твърд диск от действителния уеб сайт, който посещавате. Това включва приписването на уникална Ваша идентичност с оглед проследяването на движението Ви в уеб сайта. Операторите на уеб сайтове често използват “бисквитки" на първата страна за управление на сесията и с разпознавателни цели.
  • "Бисквитки" на трети страни - Това са "бисквитки", използвани от трети страни, например социални мрежи, за да проследят посещенията Ви в различни сайтове, в които те рекламират. КОМСЕК ЕООД няма контрол върху "бисквитките" на трети страни.

"Бисквитките" в този уебсайт и как да ги управляваме

В този уеб сайт ние използваме "бисквитки", за да улесним ползването нашия уеб сайт от потребителите. Имате право да се оттеглите от вече дадено съгласие с използването на тези "бисквитки" по всяко време. Ако отстраните или откажете употребата на "бисквитки" на този уеб сайт, функционалността на уеб сайта може да се повлияе значително. Това може да доведе до известни затруднения в навигацията в уеб сайта и някои функции могат да станат недостъпни. Освен това, деактивирането на "бисквитка" или категория "бисквитка" няма да изтрие вече съществуваща "бисквитка" от браузъра, така че това ще трябва да бъде направено отделно от Вашия собствен браузър. Моля вижте опцията "Помощ" на Вашия интернет браузър или прочетете как да направите това от линовете по-долу.

Как да управляваме "бисквитките":

Подробна информация за "бисквитките" можете да намерите тук:

 

Адрес :

адрес  гр. Стара Загора, ул."Цар Иван Шишман" № 27

Телефони :

Телефон  042 600 230

E-mail:

Електронна поща 

Електронна поща 

Официален сайт :

Официален уеб сайт  www.denev-d.com 

 

 Сертификат за акредитация Заповед за акредитация

 

Документи за изтегляне

Анкетна карта Заявка
 Анкетна карта Заявка
Изтегли в :  Анкетна карта за Microsoft Word Microsoft WordИзтегли в :  Заявка във формат за Microsoft Word Microsoft Word
Анкетна карта в PDF Adobe ReaderЗаявка в PDF Adobe Reader

За да разгледате или отпечатате документите в тази страница, Ви е необходим Adobe Reader, който можете да изтеглите безплатно
Изтеглете Adobe Reader 

Работно време

Понеделник
08:30 - 17:00
Вторник
08:30 - 17:00
Сряда
08:30 - 17:00
Четвъртък
08:30 - 17:00
Петък
08:30 - 17:00
Събота
Почивен ден
Неделя
Почивен ден

Свържете се с нас

адрес  гр. Стара Загора,
  ул."Цар Иван Шишман" № 27

Телефон  042 600 230

Електронна поща 

Електронна поща 
FacebookGoogleTwitterlinkedin
Обади се