Лаборатория към Денев-Д ООД
Лаборатория за калибриране на средства за измерване
Сертификат за акредиация
Лабораторията е акредитирана съгласно БДС EN ISO/IES 17025:2018 от ИА “БСА”
Обхват на дейност
Калибриране на резервоари, мерки за обем, температура, дължини, разходомери, вакуум и налягане
Ценоразпис на услугите
Ценоразпис на предлаганите услуги

Считано от 01.04.2019г. плащанията в брой се извършват единствено чрез куриерска фирма Спиди, посредством пощенски паричен превод.

1.ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1.1. Тези Общи условия се прилагат при калибриране на средства за измерване от ЛК на СИ към “Денев-Д„ ООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул.“Цар Иван Шишман“ № 27, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 123759388, наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, на физически или юридически лица, наричани по-долу ЗАЯВИТЕЛ.

1.2. Общите условия уреждат отношенията между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ЗАЯВИТЕЛЯ при извършване на дейностите по калибриране.

1.3. Общите условия пораждат правно действие между страните, след като:

1.3.1. Заявителят възложи и предостави за калибриране конкретното/ите/ средство за измерване;

1.3.2. Заявителят е знаел за Общите условия или е бил длъжен да знае и не ги оспори до момента, в който предоставя за калибриране средството за измерване.

1.4. Страните в писмен договор, в приложение към такъв договор, и/или в приемо-предавателен протокол, могат да уговарят помежду си и условия, различни от Общите условия. Тези условия се конкретизират в съответния писмен документ и имат действие само за договореното калибриране. В този случай, при несъответствие между уговореното от страните и Общите условия, има сила уговореното.

2. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАЯВКАТА/ ПОРЪЧКАТА ЗА КАЛИБРИРАНЕ

2.1. Изпълнителят извършва калибрирането като независима страна, съвестно и прилагайки най-добрите знания и умения

2.2. Заявителят не бива да дава на лабораторията каквито и да било указания, които биха могли да объркат фактическото положение или резултатите от калибрирането. ЗАЯВИТЕЛЯТ  се задължава да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цялата необходима информация и съдействие за извършване на калибрирането.

2.3.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговият персонал  не  са ангажирани в никакви дейности, които могат да бъдат в конфликт с независимостта на преценката им и с тяхната безпристрасност по отношение на дейностите им по калибриране

2.4.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да опазва производствената и търговската тайна за информацията получена от клиентите при калибриране и съхраняване на документите от калибриране.

2.5. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е задължен  по закон  да оповести конфиденциална информация, той е задължен да  уведоми  ЗАЯВИТЕЛЯ за оповестената  информация.

2.6.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е задължен да запазва конфиденциалността на информацията получена от други  източници,  различни от ЗАЯВИТЕЛЯ.

2.7. Всяка от страните, в качеството си на Администратор на лични данни, обработва получените от насрещната страна Лични данни (име, фамилия, служебни данни за контакт - адрес, телефон, електронна поща,) при стриктно спазване на изискванията на приложимото законодателство само за целите на сключване и изпълнение на настоящата заявка, както и за защита на законните си интереси в случай на неизпълнението му.

Всяка от страните, в качеството си на предоставящ лични данни гарантира, че личните данни, които предоставя за обработване са получени и обработвани от него в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни („Регламентът“) и приложимото законодателство и че има право да ги предостави на другата страна.

Всяка от страните в качеството си на администратор/обработващ получените от другата страна данни  ще обработва тези лични данни, съгласно изискванията на чл. 28 от Регламента, както и на действащото българско законодателство. По-конкретно получаващата страна се задължава:

-  да обработва горе предоставените лични данни само във връзка с изпълнение на договорените дейности, за целите, произтичащи от тях и в рамките на срока, който е необходим според договореното, освен ако е задължен да извърши обработването по силата на приложимото спрямо него право или в защита на свой легитимен интерес.

-  да не разкрива или предоставя горе описаните лични данни на трети лица, освен при наличие на законово задължение за това.

3. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

3.1. Цените за калибриране на средства за измерване са оповестени в сайта на лабораторията и се вписват в оферта или фактура, или писмен договор и в приложение към такъв договор.

3.2. Ако в писмения договор, в приложение към такъв договор или в офертата, изрично не е посочено друго, се приема, че цената за калибрирането е без включен Данък върху добавената стойност.

3.3. Дължимата цена се заплаща своевременно след приключване на калибрирането, освен ако изрично не е уговорено друго в писмен договор, в приложение към такъв договор и/или в оферта

3.4. Плащането на цената се извършва по банков път по посочена от Изпълнителя банкова сметка или в брой.

4.  ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

4.1. Изпълнителят се задължава да извършва калибрирането на средствата за измерване с грижата на добър изпълнител и в съответствие със съгласуваните изисквания на Заявителя.

4.2. Изпълнителят се задължава да извършва калибрирането на средствата за измерване в съответствие със съгласуваните със Заявителя срокове.

5.  ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЗАЯВИТЕЛЯ

5.1. Заявителят е длъжен да изплати цената за калибрирането в размера, по начина и в сроковете, определени в Общите условия или в писмен договор, в приложение към такъв договор и/или във фактура изготвена от Изпълнителя.

5.2. Заявителят има право да проверява изпълнението на поръчката по всяко време, стига това да не пречи на оперативната дейност на Изпълнителя.

6. ПРИЕМАНЕ НА ИЗРАБОТЕНОТО

6.1. Ако поръчката е изпълнена от Изпълнителя в договорените срокове, количество и качество, Заявителят е длъжен да приеме изработеното в 7 –дневен срок от уведомяването  му от Изпълнителя за приключване на изпълнението.

6.2. При предаването на средствата за измерване от и на Заявителя, чрез използването на куриерски услуги , то отговорността се носи изцяло от Заявителя.

6.3. Заявителят е длъжен да прегледа документацията от извършеното калибриране в 7 -дневен срок след получаването й и ако не отговаря на изискванията, да уведоми незабавно Изпълнителя. Ако Заявителят не направи това,то тя се смята за одобрена.При наличие на недостатъци, които не могат да се открият при обикновения начин на приемане на извършената работа или се появяват по късно, Заявителят трябва да извести Изпълнителя веднага след откриването им, но не по-късно от 6-месеца от изпълнението на услугата.

7. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ПОСЛЕДИЦИ

7.1. Всяка от страните има право да развали договора или да прекрати изпълнението на поръчката, ако насрещната страна виновно не изпълнява свое задължение по него.

7.2. Ако има основателни причини, Заявителят може да се откаже от договора или поръчката, макар изпълнението да е започнало, като заплати на Изпълнителя направените разходи.

8. РЕКЛАМАЦИИ

8.1. Жалби или възражения се подават писмено на адреса или по електронната поща на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Срокът за подаване  на жалби е до 6 (шест) месеца след получаване на документите, по които клиентът възразява. За промяна на обстоятелства на ЗАЯВИТЕЛЯ , след приключване  на калибрирането  и предаване на резултатите, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност.

8.2. Всички жалби или възражения се разглеждат в срок до 7(седем) работни дни след датата на регистрирането  им.

 

Тези Общи условия влизат в сила от 20 февруари 2019 г. и се прилагат до изричното им отменяне или заменяне с други.

 

18.02.2019г.                 Утвърдил: Данаил Денев

Управител „Денев-Д“ ООД гр.Стара Загора

 

Работно време

Понеделник
08:30 - 17:00
Вторник
08:30 - 17:00
Сряда
08:30 - 17:00
Четвъртък
08:30 - 17:00
Петък
08:30 - 17:00
Събота
Почивен ден
Неделя
Почивен ден

Свържете се с нас

адрес  гр. Стара Загора,
  ул."Цар Иван Шишман" № 27

Телефон  042 600 230

Електронна поща 

Електронна поща 
FacebookGoogleTwitterlinkedin
Обади се